O czym warto wiedzieć- Bruk-Bet - producent kostki brukowej, płyt tarasowych, schodów ogrodowych oraz okładzinowych. 

Studnie kanalizacyjne i kręgi betonowe

PRODUKCJA NA MIARĘ XXI WIEKU

Dzięki nowoczesnej produkcji kręgów betonowych oraz akcesorii, możliwe jest wykonywanie najbardziej dojrzałych i funkcjonalnych, a zarazem sprawdzonych rozwiązań studni kanalizacyjnych.

Zautomatyzowane procesy przygotowania mieszanki betonowej, formowania kręgów, monitoring ważnych parametrów produkcyjnych, zapewniają najwyższą jakość produktów.


Nadmienić należy, że produkcja prowadzona jest zgodnie z Międzynarodową Normą Zarządzania Jakością ISO 9001. Kręgi betonowe oraz pozostałe elementy studni posiadają aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM nr AT/2005-03-1879. Posiadają również pozytywną opinię Głównego Instytutu Górnictwa do stosowania ich na terenach szkód górniczych. Spełniają wymagania polskiej normy  PN-EN 1917.

Wszystkie wyroby produkowane są z betonu klasy > C35/45, o stopniu wodoszczelności W 12, nasiąkliwości < 5% (norma europejska dopuszcza 6%), mrozoodporności F 150 w wodzie i F 30 w roztworze NaCl.

Studnie kanalizacyjne spełniają następujące wymagania:
•  kręgi betonowe - wytrzymałość na zgniatanie, obciążenie niszczące Kl >30 kN/m,
• wytrzymałość na pionowe obciążenia zgniatające elementów redukcyjnych i  przykrywających:
      • obciążenie próbne dla elementów żelbetowych > 120 kN, 
      • pionowe obciążenie zgniatające >300 kN,
• wodoszczelność badana pod wewnętrznym ciśnieniem hydrostatycznym 0,5 bar, w czasie 15 minut dla pojedynczych elementów pionowych, zestawu elementów połączonych oraz złącza między elementem studzienki, a przyłączoną rurą lub kształtką - brak przecieków i nieszczelności podczas badania
• zamocowane stopnie włazowe:
      • ugięcie stopnia pod pionowym obciążeniem wynoszącym 2kN - < 5 mm
      • trwałe ugięcie stopnia pod pionowym obciążeniem wynoszącym 2kN - < 1 mm
      • pozioma siła wyrywająca wynosząca 5 kN - brak uszkodzeń
•  otulenie betonowe zbrojenia - > 30 mm,
•  dopuszczalna odchyłka powierzchni czołowych wynosi:
     dla:   • h=250 mm - 4 mm
               • h=500 mm - 6 mm
               • h=1000 mm - 8 mm
 
Oferujemy Państwu dwa systemy kręgów szczelnych studni kanalizacyjnych
typu „U” oraz typu „F”.
Oba te systemy mają bardzo dużo cech wspólnych, posiadają też istotne różnice, dlatego przedstawiamy je oddzielnie.

Studnie kanalizacyjne  są rozróżniane w zalezności od typu połączenia miedzykręgowego:
stunie kanalizacyjne typu "F" - na felc
studnie kanalizacujne typu "U" - na uszczelkę.

Studnie kanalizacyjne typu "F" w celu uszczelnienia wymagają użycia zaprawy wodoszczelnej, sznura bentonitowego, bitumicznego lub innej zaprawy uszczelniającej. Beton użyty do produkcji typu "F" posiada identyczne właściwości jak dla studni typu "U". Scianki studni "F" posiadają jednakże mniejszą grubość i inny - odwrócony zamek. Zalecne są do stosowania w miejscach o mniejszym zagrożeniu infiltracją. System studni kanalizacyjnych typu "F" to stary system stosowany powszechnie w Polsce, lecz w nowym, udoskonalonym wydaniu.

 

MOCNE STRONY STUDNI KANALIZACYJNYCH


1. Pełny zakres zastosowań inżynieryjnych:
- we wszystkich typach kanalizacji opadowych, sanitarnych i ogólnoprzemysłowych,
-  w pasach drogowych obciążonych ruchem kołowym,
-  w obszarach ruchu pieszego i na zewnątrz budynków,
-  na terenach podmokłych,
-  na obszarach szkód górniczych,
-  do melioracji gruntów,
- pełnią funkcję studni przelotowych, rozgałęzionych, wpustowych, rewizyjnych, kaskadowych, ślepych itd.

Zarówno w zbiorczych systemach kanalizacyjnych oraz poza nimi, kręgi betonowe mogą być wykorzystywane do indywidualnych rozwiązań technologicznych i budowlano-konstrukcyjnych np. jako obudowy: seperatorów, przepompowni, osadników, piaskowników oczyszczalni, studni źródlanych, zbiorników wody, szamb, urządzeń pomiarowych i zasuw  w sieciach wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych itd.

 


2. Realizacja na indywidualne zamówienia:
-  produkcja dla odrębnych rozwiązań projektowych,
- betonowe studnie kanalizacyjne mogą być posadowione na głębokości 10m. Przy głębokości powyżej 6m konieczne jest wykonanie sprawdzających obliczeń konstrukcyjnych (dla porównania studnie z PCV mogą być posadowione  tylko do głębokości  3-4m ze względu na brak sztywności  obwodowej),
- łączenie odcinków sieci kanalizacyjnych, wykonanych ze wszystkich rodzajów materiałów w zakresie średnic nominalnych od 150 do 600mm,
- integrowanie z różnymi rodzajami materiałów i systemów  Rur kanalizacyjnych,
-  dowolne kształtowanie kinet i spoczników
- dowolne ustawienia kątów, przejść szczelnych, przewodów kanalizacyjnych,
- dowolne ustawienie rzędnych wlotu i wylotu (dla studni z PCV  jest to zazwyczaj z góry ustalone).

 

 

3. Szczelność
-  różnorodne typy skutecznych uszczelnień  międzykręgowych i bocznych odpornych na osiadanie studni i rurociągów oraz  naciski gruntu,
-   wysoka wodoodporność betonu.

4. Przenoszenie dużych obciążeń mechanicznych:

-  wysoka statyka
-  wysoka udarność, również przy niskich Temperaturach, podczas których studnie  z PCV mogą ulegać uszkodzeniom,
- brak uszkodzeń pod wpływem ruchu  kołowego i wszelkich obciążeń komunikacyjnych.

 

 


 

 

 

5. Łatwy montaż 
-  zastosowanie ogólnie dostępnego i wykorzystywanego na budowie sprzętu budowlanego np. koparek, HDS-ów oraz dźwigów,
- nie wymagają pierścieni odciążających,   
- mogą być obsypywane gruntem rodzi mym w przeciwieństwie do PCV.


ZAMAWIANIE STUDNI KANALIZACYJNYCH

Ponieważ studnie kanalizacyjne produkowane i kompletowane są na indywidualne zamówienie, bardzo ważne jest precyzyjne określenie wszystkich istotnych cech i parametrów. W tym celu przygotowaliśmy specjalny program dla projektantów zewnętrznych kanalizacji deszczowych i sanitarnych oraz klientów współpracujących z naszą firmą.

Program „BRUK-BET STUDNIE”  to funkcjonalne i kompleksowe narzędzie, wspomagające optymalny dobór i wycenę elementów studni kanalizacyjnych. Główną zaletą programu jest odejście od żmudnego, ręcznego wyliczania składowych. Po wprowadzeniu niezbędnych informacji dotyczących wysokości, średnicy i typu studni, rodzaju i średnicy przejść szczelnych a także materiału z jakiego powinna być wykonana kineta, program sam wybierze  najkorzystniejszą optymalizację przedstawiając gotowe wyliczenia.

Wygodny i przejrzysty interfejs, a także graficzne przedstawienie elementów składowych, rzutu kątów wylotu i wlotów kinety pozwala na znaczne przyspieszenie prac projektowych czy kosztorysowych.

Wyliczenia można wygenerować w postaci gotowego zamówienia lub oferty handlowej dla klienta a następnie zapisać na dysku lub wydrukować. W przypadku podobnych projektów, program umożliwia wykorzystanie wcześniejszych wyliczeń, ich edycję co znaczenie wpływa na oszczędność czasu.

W przypadku zmian w funkcjonalności programu lub w asortymencie producenta, program automatycznie łączy się z bazą i aktualizuje dane.


CECHOWANIE WYROBÓW

Wszystkie elementy studni kanalizacyjnych posiadają trwałe oznaczenie zawierające:

- nazwę firmy: Bruk-Bet
- typ studni
- symbol elementu studni
- średnicę nominalną
- klasę betonu
- datę produkcji
- znak budowlany


SKŁADOWANIE

Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo- transportowe. Elementy prefabrykowane studzienek kanalizacyjnych należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. Prefabrykaty różniące się kształtem, wymiarami i wykończeniem, powinny być składowane osobno na podkładach prostokątnych lub odpowiednio dostosowane do obrzeży prefabrykatu, zapewniających odstęp od podłoża minimum 15 cm.

Elementy prefabrykowane drobnowymiarowe mogą być składowane w stosach o wysokości 1,8 m przełożone podkładkami. Stosy powinny być odpowiednio ułożone i zabezpieczone przed przewróceniem. ZAŁADUNEK, ROZŁADUNEK, TRANSPORT

Załadunek i rozładunek elementów prefabrykowanych studzienek kanalizacyjnych powinien być wykonany przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o dźwigu dostosowanym do masy przenoszonych elementów prefabrykowanych.

Środki transportu do przewozu elementów prefabrykowanych powinny być wyposażone w urządzenie zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się prefabrykatu. Prefabrykaty powinny być przewożone w pozycji ich wbudowania. W czasie transportu prefabrykaty powinny być ułożone na elastycznych przekładkach i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami powierzchni. Liczba prefabrykatów ułożonych na środku transportowym powinna być dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka transportowego.

Załadunek, transport, rozładunek, składowanie i montaż elementów prefabrykowanych, studzienek kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, odpowiednimi przepisami BHP oraz wg informacji przedstawionych w aprobacie i niniejszym folderze.

Studnie kanalizacyjne należy zabudowywać w przygotowanym wykopie, bezpośrednio w gruncie rodzimym. Podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie w zależności od warunków wodno-gruntowych, w sposób określony w projekcie budowlano konstrukcyjnym. Studnie powinny być zbudowane na prostych odcinkach kanałów o średnicach 150 mm w odległościach nie większych niż 35 mm oraz 50 m na kanałach o średnicach większych od 150 mm.


MONTAŻ

Prosimy dokładnie zabezpieczyć dojścia i dojazdy. Załadunek i rozładunek dokonuje się z wykorzystaniem dźwigów, koparek, HDS-ów oraz innego sprzętu dostępnego na placach budowy.

Podstawy studni przemieszczane są na zawiesiu za pośrednictwem trzech uchwytów wkręcanych w gwintowane tuleje na powierzchniach czołowych. Kręgi i zwężki montować należy z użyciem zawiesia z trzema samozaciskowymi szczękami, nakładanymi od góry na ścianki, zaś płyty pokrywowe i redukcyjne, za pomocą zawiesia linowego z hakami.

Do podnoszenia elementów prefabrykowanych należy użyć haków o szerokości uchwytu od 25 do 30 mm i udźwigu od 10 kN do 15 kN na hak.INSTRUKCJA MONTAŻU USZCZELKI KLINOWEJ

1. Przed montażem uszczelki oczyścić górny i dolny zamek kręgów z piasku, ziemi oraz innych zanieczyszczeń mogących wpłynąć negatywnie na szczelność połączenia.


2. Naciągnąć uszczelkę klinową na zamek górny kręgu, następnie wyrównać jej rozmieszczenie zgodnie z wyprofilowaniem zamka.


3. Na tak umieszczoną uszczelkę nanieść równomiernie środek poślizgowy. Konieczne jest również dokładne przesmarowanie zamka dolnego kręgu nakładanego z góry na studnię - co zapobiega wywinięciu się uszczelki klinowej podczas montażu.


4. Po zamontowaniu element górny musi być równomiernie posadowiony na elemencie dolnym. Prawidłowo zamontowana uszczelka musi zapewniać szczelność połączenia.


5. Dla równomiernego rozłożenia naprężeń pionowych w studni należy wypełnić zaprawą technologiczne szczeliny powstałe po złożeniu kręgów.

6. Przy wykonaniu kolejnych połączeń należy postępować jak w pkt. 1-5.Firma

Produkty

Materiały

Kontakt