PL

Studnie kanalizacyjne typu "U"


Názov týchto studní je odvodený od názvu metódy utesňovania spojov medzi jednotlivými skružami prostredníctvom elastomerového tesnenia.

Odporúča sa využiť ich v situáciách vyžadujúcich ideálnu nepriepustnosť a skrátenie času realizácie.

Firma BRUK-BET používa v štandardných riešeniach klinové tesnenia SD a samomastiace tesnenie SVD od firmy Steinhoff. Možno použiť trvalé tesnenie, ktoré je súčasťou benónových prvkov – tzv. integrované tesnenie.

Kanalizačné studne typu "U" sú dostupné v troch verziách s priemerom Ø 1000 mm, Ø 1200 mm a Ø 1500.

Priemer studne sa vyberá v závislosti od množstva a veľkosti spájacích kanálov a od ich umiestnenia určeného v stavebnom projekte.
  
 
Tesnenia na skruže
klinové tesnenie SD
Vyformovanie priečneho prierezu vo forme klinu umožňuje schopnosť samocentrovania tohto prvku studne. Pružnosť materiálu a v ňom prítomné prvotné napätie zaručujú bezpečnú montáž eliminujúcu pôsobenie tlaku.
S cieľom uľahčenia montáže a tým aj zabezpečenia optimálnych tesniacich vlastností tesnenia SD je potrebné použiť mazaciu pastu.
Odporúča sa stabilizácia zámku z vnútornej strany pomocou cementovej malty.
Samomastiace tesnenie SDV
Stavba samomastiaceho tesnenia zabezpečuje tzv. vnútorné kĺzanie, preto pri montáži studne nie je potrebné používať mazaciu pastu.
Elasticita spoja a jeho dobré tesniace vlastnosti sú garantované aj počas exploatácie na miestach vystavených veľkému tlaku či erózii pôdy, napr. v horských oblastiach.

Podstava studní DUK – spodné skruže
podstwy studni dukpodstawy studni duk

Spodné skruže DUK a DFK sú monolitické skruže s náležite vyformovaným dnom a bočnými otvormi predstavujúcimi nepriepustné prechody cez ich steny.
K hlavným funkciám týchto skruží patrí podopieranie celej konštrukcie studne, spájanie potrubí a kanalizačných tvaroviek. Na dne skruží je vytvorená kyneta určená na prietok vody a podesta predstavujúca povrch dna medzi kynetou a stenou pracovnej komory uľahčujúca montážne a konzervačné práce. Kyneta má v spodnej časti do výšky polovice priemeru kanála priečny prierez zhodný s prierezom kanála a v hornej časti vertikálne steny do výšky rovnej minimálne 3/4 priemeru kanála. Nivelety dna kynety a smeru pozdĺžneho spádu sú prispôsobené spádu odtokového a prítokového kanála. Spád podesty predstavuje 5 % v smere kynety. Podstavy studní sú vybavené liatinovými stúpačkami pripevnenými od výroby.

 Podstawy studni DUK – kręgi denne

podstawy-studni-duk-kregi-denne
 

Tvarovanie kynety a podesty
Formovanie kynety a podesty sa vykonáva individuálne podľa požiadavky klienta. Do úvahy sa berie materiál, konfigurácia vpustu a výpustu (uhly, priemery, typ pripájacích potrubí), výška kynety a ďalšie faktory. Kyneta sa formuje počas ďalších činností, vypĺňaním betónu a profilovaním, lepí sa alebo primuruje ku skruži s plochým dnom. Možná je taktiež inštalácia počas výroby polypropylénových dien typu PREDL obsahujúcich vytvarovanú kynetu spolu s pripájacími nadstavcami ku kanalizačným rúram.

Pri tvarovaní kynety a podesty v skružiach s dnom je potrebné dbať na vysokú kvalitu a hustotu vypĺňajúceho betónu. Pri zmene smeru kanála musí mať kyneta tvar oblúka s polomerom, ktorý nie je menší ako päťnásobná šírka kanálu (min. 5m). Pri zmene priemeru kanála musí prejsť plynule z jedného rozmeru na druhý.

Kynety a podesty vyhotovené z tehál musia byť vyškárované do hĺbky 10 mm. Šírka škár nesmie byť väčšia ako 7 mm. V prípade domových (sanitárnych) a očistených priemyselných odpadových vôd, teda pri väčšine kanalizačných odtokov či v prípade dažďových a spodných vôd môžu byť kynety a podesty vyhotovené z betónu. V prípade, že studňu umiestňujeme do prostredia so zvýšenou agresivitou, je potrebné zabezpečiť vhodné protikorózne opatrenia. V prípade agresívnych odpadových vôd musia byť kynety vyhotovené z kanalizačnej kameniny alebo vymurované pomocou kameninovej tehly alebo keramických platní.
Geometrické vytvarovanie kynet sa odvíja od naprojektovanej konfigurácie vpustov a výpustov kanalizačného potrubia. 
Pre všetky spoje (priechody) sa určuje priemer, typ nepriepustného priechodu, uhol a poradnice výšky ich dna.


 

Pri určovaní uhla vpustov kanalizačného vedenia platí zásada merania od výpustu, ktorému sa priradil uhol 0o, v smere hodinových ručičiek (schéma vedľa).
 
Nepriepustné priechody
 
Priechody kanálov cez steny studne musia zaručiť nepriepustnosť znemožňujúcu infiltráciu spodnej vody a exfiltráciu splaškov.

Nepriepustnými priechodmi sú predovšetkým rôznorodé nátrubky prispôsobené typu kanalizačného potrubia vyrobené najčastejšie z umelej hmoty (PVC, PP, PF, PU) so zamontovaným alebo pripevneným gumovým tesnením.  
Nepriepustné priechody môžu byť zamontované počas výroby spodnej skruže ako integrované priechody alebo pripevnené do vopred vyvŕtaného otvoru pomocou vysokokvalitnej lepiacej malty zabezpečujúcej nepriepustnosť (obr. 1).
 
Používajú sa aj tesnenia vo forme lepidiel či gumeného tesnenia prikladaného priamo do vyvŕtaného otvoru (obr. 2).
Dobré nepriepustné priechody musia zabezpečiť nepriepustnosť vnútorného povrchu (majú zrnitý povrch obsahujúci hrubozrnný kremenný piesok zväčšujúci povrch styku s betónom, vďaka čomu sa dosiahne dobrá priľnavosť) ako aj nepriepustnosť spojenia s kanalizačným potrubím (aj v prípade pôsobenia sekundárnych síl – tlak podložia, sadanie).
Na dosiahnutie nepriepustnosti spojov počas exploatácie majú priechody často príslušne vyformované oporné ramená zabezpečujúce vycentrovanie kanalizačného potrubia a rozloženie pracovnej sily s cieľom ochrany tesnenia a spevnenia kĺbového spoja.
przejscia szczelne 2
 
 
Prechodové skruže KU

Prechodové skruže KU a KF sú prvky určené na stavbu pracovnej komory studne. Sú dostupné vo výškach 250, 500, 750 a 1000 mm.

Takýto bohatý výber výšok umožňuje optimálne naprojektovanie studne s vopred stanovenou hĺbkou. Vo všeobecnosti platí zásada použitia čo najmenšieho počtu spojov medzi skružami. Preto sa vyberajú od najväčšej k najmenšej výške.

Skruže sú vybavené liatinovými stúpačkami pripevnenými v dvoch radoch, vo vertikálnej vzdialenosti 250 mm +/- 5 mm a horizontálnej vzdialenosti od osi schodíka 272 mm +/- 10 mm alebo oceľovými stupníkmi umiestnenými striedavo jeden nad druhým.
 

Použitie skruží s výškou 750 mm podstatne eliminuje potrebu použitia skruží s výškou 250 mm. Netreba zabúdať na to, že skruž s výškou 750 mm musí byť namontovaná ako prvá na podstavu studne, s cieľom dosiahnutia striedavého radenia stúpačiek.  

 
 
 
 


 
 

 
Redukčné clony ZU

Redukčné clony ZU a ZF sú prvkom redukujúcim priemer komory studne DN (1000 alebo 1200 mm) na priemer 625 mm a slúžia na zakrytie studní, na ktorých sú uložené vyrovnávacie prstence a kanálový otvor.
Clony vytvárajúce zúženie studne sú náhradou za prechodové skruže a zákrytové dosky sú od výroby vybavené dvomi liatinovými stúpačkami.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zákrytové dosky PU


 
Zákrytové dosky sú prefabrikované, železobetónové prvky určené na pokrytie studne. Nachádza sa na nich liatinová stúpačka a v prípade potreby vyrovnávacie prstence.
Zákrytové dosky sa so skružami spájajú pomocou tesnenia alebo malty (v závislosti od typu studne) a vystužené sú v súlade s konštrukčnou dokumentáciou. Zákrytové dosky sa vyrábajú s okrúhlymi otvormi s priemerom 625 mm umiestnenými uprostred, po bokoch alebo ako vyplnené prvky.

 
 
 
 
 
 
 

 


 
 Redukčné platne PRU


Redukčná platňa je prefabrikovaným železobetónovým prvkom určeným na redukciu priemeru otvoru pracovnej komory studne na priemer studňového otvoru. Redukčné platne sú vystužené v súlade s konštrukčnou dokumentáciou.

Redukčné platne sú vybavené jednotlivými stúpačkami.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odľahčujúce prstence PO

Odľahčujúce prstence sú prefabrikované prvky slúžiace na prenos vonkajšej záťaže priamo na základ okolo studne a na zabezpečenie stien komory studne pred pôsobením vertikálnych síl.

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Doska na odľahčujúce prstence PPOO

Dosky na odľahčujúce prstence predstavujú prefabrikované železobetónové prvky slúžiace na zakrytie studne a ukladajú sa priamo na odľahčujúci prstenec. Vyrábajú sa s okrúhlymi otvormi s priemerom 625 mm umiestnenými po bokoch alebo ako vyplnené prvky.

 
 
 
 
 
 
 

 
Vyrovnávacie prstence PW

Ide o prvky určené na reguláciu výšky osadenia kanálového otvoru vzhľadom na povrch vozovky alebo úroveň základov.
Úroveň vydláždeného povrchu kanálového vchodu musí byť v rovnakej výške akú dosahuje tento povrch, avšak na zelených priestranstvách musí byť umiestnený minimálne 8 cm nad povrchom terénu.

Spájajú sa pomocou drobnozrnnej cementovej malty M-20 (hr. vrstvy do 10 mm) alebo pomocou lepiacej malty dostupnej na trhu.


 
 
 
 
 
Uličné vpusty DN 500

Uličné vpusty predstavujú záchytky s priemerom 500 mm s betónovými dielcami pospájanými pomocou malty (vpusty sú vyrobené podľa projektu Transprojekt).
Hlavnou funkciou uličných vpustov je zber dažďových vôd z komunikácií, separovanie častíc a následné odvádzanie do kanalizačnej studne.
Základnou úlohou podstavy záchytky je okrem nosnej funkcie usadzovanie piesku a iných častíc, ktoré nezachytila perforovaná nádoba. Výpustový otvor sa nachádza na podstave alebo v strednej skruži a predstavuje typický prietok.

Tento nepriepustný priechod vznikne vyvŕtaním otvoru, do ktorého sa umiestni gumové tesnenie.

Dôležité je, aby vplyvom dopravného zaťaženia nedochádzalo k zosúvaniu vpustov. Preto je potrebné v závislosti od príslušných záťažových podmienok vykonať stabilizáciu podložia prostredníctvom zahusťovania kamennej drviny alebo vlhkého betónu. Za týmto účelom je možné použiť odľahčujúce a vyrovnávacie prstence.

 

Podstava vpustu DW
 

 
 
 
 
 
 


 
Odľahčujúce prstence POW


 
Deliaca doska PPW, PFO


 
Kanalizačné liatinové vpusty
Kanalizačné vpusty slúžia na odvádzanie vody z povrchu vozovky, pričom sú vystavované záťaži súvisiacej s cestnou premávkou. Vyrábajú sa vo všetkých záťažových triedach A,B,C,D ako rovné a obrúbnikové. Môžu byť západkové, pákové, závorové alebo vybavené pozinkovanými košmi určenými na zachytávanie nečistôt. 
Kanálové otvory

Kanálové otvory tvoria veniec studne. Sú vyhotovené z liatiny zodpovedajúcej požiadavkám PN-EN 124:2000 pre záťažové triedy A, B, C, D t.j. 15, 125 250 a 400 kN. Priemer otvoru predstavuje 600 mm.
Možné je použitie otvorov so zákrytovými doskami v špeciálnych prevedeniach na základe individuálnej dohody (napr. s erbom), vyplnenými betónom atď.