Maksymalnie mozesz dodać 4 produkty Przejdź do porównania
studnie kanalizacyjne
studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne typu "U"

Studnie te zawdzięczają swą nazwę zaplanowanej metodzie uszczelniania połączeń międzykręgowych za pośrednictwem uszczelek elastomerowych.
Zalecane są w miejscach wymagających idealnej szczelności oraz skrócenia czasu realizacji inwestycji.
Firma BRUK-BET stosuje w rozwiązaniach standardowych uszczelki klinowe SD oraz samosmarujące SDV firmy Steinhoff. Mogą również być zastosowane uszczelnienia trwale, związane z elementami betonowymi - tzw. uszczelki zintegrowane.

Studnie kanalizacyjne typu "U" oferowane są w średnicach Ø1000 mm, Ø1200 mm, Ø1500 oraz Ø2000 .

Średnicę studni dobiera się w zależności od ilości i wielkości kanałów połączeniowych oraz ich usytuowania wynikającego z projektu budowlanego.
  

Podstawy studni DUK – kręgi denne

Kręgi  denne DUK, DFK to monolityczne kręgi z odpowiednio ukształtowanym dnem oraz z otworami bocznymi, stanowiącymi  szczelne przejścia przez ich ścianki.
Zasadniczym zadaniem kręgów dennych jest podtrzymywanie całej konstrukcji studni jako fundament oraz połączenie rur i kształtek kanalizacyjnych. W dnach kręgów wykonana jest kineta, przeznaczona do przepływu ścieków oraz spocznik stanowiący powierzchnię dna między kinetą a ścianą komory roboczej ułatwiający prace montażowe i konserwacyjne. Kineta w dolnej części, do wysokości połowy średnicy kanału, posiada przekrój poprzeczny zgodny z przekrojem kanału, a w górnej części, ściany pionowe do wysokości równej co najmniej 3/4 średnicy  kanału. Niwelety dna kinety i kierunku spadku podłużnego, dostosowane są do spadku kanałów dopływowych i kanału odpływowego. Spadek spocznika wynosi 5% w kierunku kinety. Podstawy studni wyposażone są fabrycznie montowane żeliwne stopnie włazowe.


podstawa studni DU
podstawa studni DUK
podstawa studni DU DUK
 

 Ukształtowanie kinety i spocznika


Ukształtowanie kinety i spocznika, dokonywane jest indywidualnie na zamówienie Klienta. Przewiduje ono określenie materiału, konfigurację wlotów i wylotu (kątów, średnic, rodzaju rur przyłączonych),
wysokości kinety oraz dodatkowych uwag. Kineta kształtowana jest w późniejszych operacjach, wypełniania betonem i profilowania, wklejana lub murowana w kręg z dnem płaskim.Możliwe jest też instalowanie w trakcie produkcji polipropylenowych den typu PREDL, posiadających ukształtowaną kinetę wraz z króćcami przyłączeniowymi do rur kanalizacyjnych.

Przy kształtowaniu kinety i spocznika w kręgach z dnem, należy zwrócić uwagę na wysoką jakość i zagęszczenie betonu wypełniającego. Przy zmianie kierunku kanału, kineta powinna mieć kształt łuku o promieniu krzywizny nie mniejszym niż pięciokrotna szerokość kanału (min. 5m). Przy zmianie średnicy kanału, powinna ona przechodzić łagodnie z jednego wymiarów drugi.

Kinety i spoczniki wykonane z cegły, powinny być zaspoinowane na głębokość 10 mm. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 7 mm. Dla ścieków domowych (sanitarnych) i odczyszczonych ścieków przemysłowych, czyli dla większości ścieków kanalizacyjnych, wód deszczowych i gruntowych, kinety i spoczniki mogą być wykonane z betonu. W przypadku, gdy podstawy studni mają zastosowanie w środowiskach o podwyższonej agresywności, należy stosować odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne. Dla ścieków szczególnie agresywnych, kinety powinny być wykonane z kamionki bądź wymurowane cegłą klinkierową, lub płytkami ceramicznymi. Ukształtowanie geometryczne kinet określa zaprojektowana konfiguracja wlotów i wylotu rur kanalizacyjnych.
Dla wszystkich połączeń (przejść) określa się średnicę, rodzaj przejścia szczelnego, kąty oraz rzędne wysokościowe ich den.

Aby określać kąty wlotów przewodów kanalizacyjnych, przyjmuje się zasadę odmierzania od wylotu , któremu przyporządkowano kąt 0o, zgodnie z ruchem  wskazówek zegara (schemat obok).

 
Kręgi pośrednie KU

Kręgi pośrednie KU i KF są elementami przeznaczonymi do budowy komory roboczej  studni.  Posiadają wysokość 250, 500, 750 i 1000 mm.
Ten szeroki zakres wysokości, umożliwia optymalne zaprojektowanie studni o z góry ustalonej wysokości. Przyjmuje się zasadę jak najmniejszej ilości połączeń międzykręgowych. Dlatego dobierane są one od największej wysokości do najmniejszej.
Kręgi wyposaża się w fabrycznie montowane żeliwne stopnie złazowe, mocowane mijankowo w dwóch rzędach, w odległości pionowej 250 mm +/- 5mm oraz poziomej od osi stopni 272 mm +/- 10 mm, lub stalowe szczeble powlekane umieszczone pionowo jeden na drugim.
Użycie kręgów wysokości 750 mm zasadniczo eliminuje potrzebę stosowania kręgów o wysokości 250 mm. Należy pamiętać aby krąg o wysokości 750 mm montować jako pierwszy bezpośrednio na podstawie studni, celem uzyskania naprzemienności  stopni włazowych.

kręgi pośrednie typu U

kręgi pośrednie typu U

Zwężki redukcyjne ZU

Zwężki redukcyjne ZU i ZF są kręgami redukującymi średnicę komory studni DN (1000 lub 1200 mm) do średnicy 625 mm, służą do pokrycia studni, na których spoczywają pierścienie wyrównawcze oraz właz kanałowy.
Zwężki jako zwieńczenie studni zastępują kręgi pośrednie i płyty pokrywowe, fabrycznie wyposażone są w dwa stopnie żeliwne.
 

zwężki redukcyjne typu U
zwężki redukcyjne typu U
 

Płyty pokrywowe PU

Płyty pokrywowe są elementami prefabrykowanymi, żelbetowymi, służącymi do przykrycia studni. Spoczywa na nich właz żeliwny oraz, w razie potrzeby, pierścienie wyrównawcze.
Płyty pokrywowe łączone są z kręgami za pomocą uszczelek lub zaprawy (w zależności od typu studni) oraz zbrojone zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną. Płyty pokrywowe produkowane są z otworami okrągłymi o średnicy 625 mm usytuowanymi centralnie, mimośrodowo lub jako elementy pełne.

płyty pokrywowe typu U

płyty pokrywowe typu U
 

Płyty redukcyjne PRU


Płyta redukcyjna jest elementem prefabrykowanym, żelbetowym przeznaczonym do redukcji średnicy komory roboczej studni, do średnicy komina włazowego. Płyty redukcyjne zbrojone są zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną. Płyty redukcyjne wyposażone są w pojedyncze stopnie złazowe.
  płyty redukcyjne typu PRU
płyty redukcyjne typu PRU

 

Pierścienie odciążające PO

Pierścienie odciążające są elementami prefabrykowanymi, służącymi do przenoszenia obciążeń zewnętrznych bezpośrednio na grunt wokół studzienki i zabezpieczenia ścian komory studzienki, przed działaniem sił pionowych.

pierścienie odciążające
pierścienie odciążające PO


Płyta z pierścieniem odciążającym

Płyty z pierścieniem odciążającym posiadające wymiar większy niż studnia, przenoszące obciążenia na grunt wokół niej. Posiadają niesymetrycznie usytuowany otwór o średnicy 625 mm pod właz kanałowy. Stosowane dla studni o średnicach 1000 i 1200 mm.

płyta z pierścieniem odciążającym
płyta z pierścieniem odciążającym


Płyty na pierścienie odciążające PPOO

Płyty na pierścienie odciążające są elementami prefabrykowanymi żelbetowymi, służącymi do przykrycia studni, spoczywając bezpośrednio na pierścieniu odciążającym. Produkowane są z otworami okrągłymi o średnicy 625 mm usytuowanymi mimośrodowo lub jako elementy pełne.

płyty na pierścienie odciążające ppoo
płyty na pierścienie odciążające

Pierścienie wyrównawcze PW

Są elementami przeznaczonymi do regulacji wysokości osadzenia włazu kanałowego względem nawierzchni jezdni lub poziomu gruntu. Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej, powinien być równy z tą nawierzchnią, natomiast na terenach zielonych, powinien być usytuowany co najmniej 8 cm nad powierzchnią terenu. Pierścienie należy łączyć drobnoziarnistą zaprawą cementową M-20 (gr. warstwy do 10mm) lub oferowanymi na rynku zaprawami klejowymi.

pierścienie wyrównawcze
pierścienie wyrównawcze tabela

Pierścień przykrywający pełny

Nakrywa pełna żelbetowa jest elementem służącym do zabez-pieczenia oraz zamknięcia studzienki

nakrywa
pierścień przykrywający

Uszczelnienia międzykręgowe dla studni "U"

Uszczelka klinowa SD

Ukształtowanie przekroju poprzecznego w formie klina umożliwia samocentrowanie się elementu studni. Elastyczność materiału oraz występujące w jego strukturze naprężenia pierwotne, gwarantują bezpieczny montaż, eliminując działanie siły ścinającej.
Celem ułatwienia montażu, a tym samym zabezpieczenia własności uszczelniających uszczelek SD, należy stosować pastę poślizgową.
Zaleca się stabilizację zamka z zewnątrz zaprawą cementową.


Uszczelka samosmarująca SDV

Budowa uszczelek samosmarujących zapewnia tzw. poślizg wewnętrzny, dlatego użycie pasty poślizgowej przy montażu studni nie jest wymagane.
Również w czasie eksploatacji w miejscach szczególnie narażonych na parcie oraz obsuwanie się gruntu, np. na terenach szkód górniczych, zagwarantowana jest elastyczność połączenia oraz jego szczelność.


Uszczelka wielowargowa CO

Uszczelka wielowargowa, ma postać profilowanego elastycznego pierścienia, przy czym zewnętrzna powierzchnia jej rdzenia elastycznego posiada występy, a jej wewnętrzną część stanowią profilowane wargi uszczelniające.
 

Przejścia szczelne

Przejścia kanałów przez ściany studni, muszą zapewniać szczelność w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i ekfiltrację ścieków. 

Przejścia szczelne to przede wszystkim dostosowane do rodzaju rur kanalizacyjnych, różnorodnie ukształtowane mufy, najczęściej wykonane z tworzywa sztucznego (PCV, PP, PF, PU) z zamontowaną lub dołączoną uszczelką gumową. Przejścia szczelne mogą być zabudowane w trakcie produkcji kręgu dennego, jako przejścia zintegrowane lub wklejane w uprzednio wywiercony otwór za pomocą wysokiej jakości, zapewniających szczelność, klejów zaprawowych.
 
Stosowane są również uszczelnienia w formie klejonej, oporowej uszczelki gumowej, nakładanej bezpośrednio na wywiercony otwór (rys.2).
Dobre przejścia szczelne, powinny zapewniać szczelność na powierzchni zewnętrznej (posiadają chropowate powierzchnie, progi wodne lub też trwale związany, gruboziarnisty piasek kwarcowy zwiększające powierzchnie styku z betonem i jego przyczepność) oraz szczelność połączenia z rurą kanalizacyjną (również w przypadku działania sił bocznych - nacisk gruntu, osiadanie).
Aby zagwarantować szczelność połączeń w trakcie eksploatacji, przejścia posiadają często odpowiednio ukształtowane ramiona oporowe, zabezpieczające wyśrodkowanie rury kanalizacyjnej i przejmowanie sił bocznych, celem ochrony uszczelki oraz zapewnienia przegubowego połączenia.
 

Szanowny Użytkowniku,

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako "RODO") informujemy, iż wprowadziliśmy nową Politykę prywatności, regulującą zasady przetwarzania danych osobowych.
Pełna treść nowej Polityki prywatności dostępna jest tutaj.
Informujemy również, że serwis korzysta z plików cookies m.in. w celu świadczenia usług, reklamy. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookies . Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie plików cookies – zmień ustawienia swojej przeglądarki.