Katalogsml - page 124

124
NOVATOR AKORD
-
granodioryt
PŁYTY BRUKOWE
NOVATOR
®
AKORD
Novator Akord to proste podłużne formaty oraz wyjątko-
wa kolorystyka w perłowych wykończeniach metalic-color.
Smukłe, prostokątne elementy przypominające klepki par-
kietowe układa się rzędowo, wyraźnie zaznaczając spoiny
między poszczególnymi elementami. Powstałe w ten spo-
sób kompozycje cechuje ład i harmonia, tak charaktery-
styczne dla nowoczesnego stylu w architekturze. Swoje
zastosowanie kostka Novator Akord znajdzie zarówno na
przydomowych podjazdach, jak i w przestrzeni miejskiej,
dopuszczającej umiarkowanym ruchu samochodów oso-
bowych.
1...,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,...316
Powered by FlippingBook