Katalogsml - page 27

Dolomit Georyt
Dolomit jest skałą osadową, węglanową o zabarwieniu rudawym lub szarawym, która powstaje w wyniku
procesu przekształcenia skał wapiennych tzw. dolomityzacji. Kruszywo dolomitowe wydobywane jest ze złoża
w Kopalni Łagów II. Dolomit jest materiałem stosowanym w drogownictwie, przemyśle oraz budownictwie.
W drogownictwie powszechnie stosowany jest do warstw ścieralnych, wiążących oraz warstw podbudowy. Dolomit
jest również używany w produkcji zapraw i materiałów ceramicznych, oraz nawozów.
Żwiry Georyt
Żwir jest okruchową skałą osadową o luźnej postaci, złożoną z otoczaków. Jej głównymi składnikami są kwarc
i skaleń. Żwiry Georytu są stosowane w:
- budownictwie drogowym;
- produkcji wyrobów prefabrykowanych (prefabrykacja lekka i ciężka);
- produkcji betonów zwykłych i specjalistycznych.
OFERTA KRUSZYW OBEJMUJE:
- kruszywo drobne (piasek zwykły, piasek łamany),
- kruszywo grube (grysy),
- kruszywo naturalne o ciągłym uziarnieniu
• kruszywa pod nawierzchnie brukowe,
• kruszywa do budowy dróg,
• kruszywa do betonów,
• kruszywa do zapraw budowlanych,
• kamień do robót hydrotechnicznych,
• kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych
materiałów stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym,
• kruszywa na podsypkę kolejową.
ZASTOSOWANIE KRUSZYW
Z FIRMY GEORYT OBEJMUJE:
27
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...316
Powered by FlippingBook