Katalogsml - page 28

STUDNIE KANALIZACYJNE
Rozwój cywilizacyjny wiąże się z ustawicznym zwiększaniem ilości odpadów
i
ścieków,
tworzących
ogromne
zagrożenie
dla
środowiska
naturalnego.
Szczególne znaczenie ma ochrona wód przed zanieczyszczeniem oraz budowa
sieci
kanalizacyjnych
i
urządzeń
oczyszczających.
W
Polsce
występują
w tym względzie wieloletnie zaniedbania, skutkujące często nieodwracalnymi
szkodami w środowisku, wpływając tym samym na obraz Polski jako państwa
nieprzestrzegającego norm ochrony środowiska. Wejście Polski do Unii Europejskiej
zobowiązuje nas do traktowania ochrony wód jako priorytetowej dziedziny
w polityce ekologicznej. Wiąże się ono z przestrzeganiem przyjmowanych przepisów
prawnych oraz realizacją inwestycji proekologicznych. W związku z przyjętymi
w ostatnich latach dostosowawczymi aktami prawnymi, za ścieki uważa się wprowadzane do
wód lub gleb zarówno wody zużyte na cele bytowe, gospodarcze, jak również wody opadowe lub
roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym
centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów
o trwałej nawierzchni. Systemy kanalizacji zbiorczej powinny uwzględniać wymagania związane
z oczyszczeniem ścieków.
Projektowanie, budowa i utrzymanie systemów kanalizacji zbiorczej, powinno być realizowane
zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną, bez generowania późniejszych kosztów związanych
ze złym doborem materiałów kanalizacyjnych, przeciekami, niedrożnością, przelewami
wód burzowych itd. Ścieki przemysłowe wprowadzane do systemów kanalizacji zbiorczej
i odprowadzane do oczyszczalni ścieków komunalnych, powinny być poddane wstępnemu
oczyszczaniu.
Firma Bruk-Bet włączyła się do tego wspólnego zadania oferując najwyższej jakości betonowe
studnie kanalizacyjne dla każdego systemu kanalizacyjnego projektowanego i realizowanego
w Polsce.
28
1...,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,...316
Powered by FlippingBook