Katalogsml - page 29

1. Pełny zakres zastosowań inżynieryjnych:
- we wszystkich typach kanalizacji opadowych, sanitarnych i ogólnoprzemysłowych,
- w pasach drogowych obciążonych ruchem kołowym,
- w obszarach ruchu pieszego i na zewnątrz budynków - na terenach podmokłych,
- na obszarach szkód górniczych,
- do melioracji gruntów,
- pełnią funkcję studni przelotowych, rozgałęzionych, wpustowych, rewizyjnych, kaskadowych,
ślepych itd.
Zarówno w zbiorczych systemach kanalizacyjnych oraz poza nimi, betonowe studnie lub ich
elementy, mogą być wykorzystywane do indywidualnych rozwiązań technologicznych i budowlano-
konstrukcyjnych np. jako obudowy: seperatorów, przepompowni, osadników, piaskowników
oczyszczalni, studni źródlanych, zbiorników wody, szamb, urządzeń pomiarowych
i zasuw w sieciach wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych itd.
2. Realizacja na indywidualne zamówienia:
- produkcja dla odrębnych rozwiązań projektowych,
- dowolne kształtowanie kinet i spoczników,
- dowolne ustawienia kątów, przejść szczelnych, przewodów kanalizacyjnych,
- dowolne ustawienie rzędnych wlotu i wylotu (dla studni z PCV jest to zazwyczaj
z góry ustalone).
3. Szczelność:
- różnorodne typy skutecznych uszczelnień międzykręgowych i bocznych odpornych na osiadanie
studni i rurociągów oraz naciski gruntu,
- wysoka wodoodporność betonu.
4. Przenoszenie dużych obciążeń mechanicznych:
- wysoka statyka,
- wysoka udarność, również przy niskich temperaturach, podczas których studnie
z PCV mogą ulegać uszkodzeniom,
- brak uszkodzeń pod wpływem ruchu kołowego i wszelkich obciążeń komunikacyjnych.
5. Montaż:
- zastosowanie ogólnie dostępnego i wykorzystywanego na budowie sprzętu budowlanego np.
koparek, HDS-ów oraz dźwigów,
- nie wymagają pierścieni odciążających,
- mogą być obsypywane gruntem rodzimym w przeciwieństwie do PCV.
29
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...316
Powered by FlippingBook