10
02
KATALOG PRODUKTÓW
Kineta ślepa
Kineta - dwa
wloty i wylot
Kineta - przelotowa
z wlotem
Kineta - przelotowa
z dwoma wlotami
Kineta przelotowa
Kineta zakrzywiona
Przykłady ukształtowania kinet
UKSZTAŁTOWANIE KINETY
I SPOCZNIKA
Ukształtowanie kinety i spocznika, dokonywane jest indywidualnie na zamówienie klienta.
Przewiduje ono określenie materiału, konfigurację wlotów i wylotu (kątów, średnic, rodzaju rur
przyłączonych), wysokości kinety oraz dodatkowych uwag. Kineta kształtowana jest w późniejszych
operacjach, wypełniania betonem i profilowania, wklejana lub murowana w kręg z dnem płaskim.
Przy kształtowaniu kinety i spocznika w kręgach z dnem, należy zwrócić uwagę na wysoką
jakość i zagęszczenie betonu wypełniającego. Przy zmianie kierunku kanału, kineta powinna
mieć kształt łuku o promieniu krzywizny nie mniejszym niż pięciokrotna szerokość kanału (min.
5m). Przy zmianie średnicy kanału, powinna ona przechodzić łagodnie z jednego wymiarów drugi.
Kinety i spoczniki wykonane z cegły, powinny być zaspoinowane na głębokość 10 mm. Szerokość
spoin nie powinna być większa niż 7 mm. Dla ścieków domowych (sanitarnych) i odczyszczonych
ścieków przemysłowych, czyli dla większości ścieków kanalizacyjnych, wód deszczowych
i gruntowych, kinety i spoczniki mogą być wykonane z betonu. W przypadku, gdy podstawy studni
mają zastosowanie w środowiskach o podwyższonej agresywności, należy stosować odpowiednie
zabezpieczenia antykorozyjne. Dla ścieków szczególnie agresywnych, kinety powinny być wykonane
z kamionki bądź wymurowane cegłą klinkierową, lub płytkami ceramicznymi.
Ukształtowanie geometryczne kinet określa zaprojektowana konfiguracja wlotów i wylotu
rur kanalizacyjnych. Dla wszystkich połączeń (przejść) określa się średnicę, rodzaj przejścia
szczelnego, kąty oraz rzędne wysokościowe ich den. Aby określać kąty wlotów przewodów
kanalizacyjnych, przyjmuje się zasadę odmierzania od wylotu , któremu przyporządkowano
kąt 0
o
, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
Przykłady wykonania kinet
klinkierowo ceramiczna
powlekana poliuretanem
ceramiczna
betonowa
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...32