15
PŁYTY NA PIERŚCIENIE
ODCIĄŻAJĄCE
PPOO
PIERŚCIENIE WYRÓWNAWCZE
PW
02
WPUSTY ULICZNE
DN 500
KATALOG PRODUKTÓW
Płyty na pierścienie odciążające są elementami prefabrykowanymi żelbetowymi, służącymi do
przykrycia studni, spoczywając bezpośrednio na pierścieniu odciążającym. Produkowane są
z otworami okrągłymi o średnicy 625 mm usytuowanymi mimośrodowo lub jako elementy pełne.
Są elementami przeznaczonymi do regulacji wysokości osadzenia włazu kanałowego względem
nawierzchni jezdni lub poziomu gruntu. Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni
utwardzonej, powinien być równy z tą nawierzchnią, natomiast na terenach zielonych, powinien być
usytuowany co najmniej 8 cm nad powierzchnią terenu.Pierścienie należy łączyć drobnoziarnistą
zaprawą cementową M-20 (gr. warstwy do 10mm) lub oferowanymi na rynku zaprawami klejowymi.
Typ PPOO
Typ PW
lp.
oznaczenie
D
wew
D
zew
H
g
masa
mm
kg
1.
PPOO 1510/625/150
625
+-10
1510
+-10
150
+-20
355
+-10
525
2.
PPOO 1770/625/150
1770
+-10
385
+-10
730
3.
PPOO 2000/625/150
2000
+-10
400
+-10
965
4.
PPOO 2380/625/150
2380
+-10
400
+-10
1400
lp.
oznaczenie
D
wew
D
zew
H
masa
kg
1.
PW 60
625
+-10
860
+-10
60
+-20
40
2.
PW 80
625
+-10
860
+-10
80
+-20
54
3.
PW 100
625
+-10
860
+-10
100
+-20
67
Wpusty uliczne to szczelne studzienki o średnicy wewnętrznej 500mm, z łączeniami międzykręgowymi
za pośrednictwem zaprawy (Wpusty wykonane są wg projektu Transprojekt). Głównym zadaniem
wpustów ulicznych jest odbiór ścieków opadowych z utwardzonych nawierzchni, odseparowanie
części stałych i odprowadzenie do studni kanalizacyjnych. Podstawowym zadaniem podstawy
studzienki oprócz funkcji nośnej, jest osadzanie piasku i innych części stałych niewyłapanych przez
wiadro perforowane. Otwór wylotowy znajduje się w podstawie lub w kręgu środkowym i stanowi
typowy przelew. To przejście szczelne wykonane jest najczęściej poprzez wywiercenie otworu oraz
zastosowanie oporowej uszczelki gumowej. Bardzo istotnym jest, aby pod wpływem obciążeń
komunikacyjnych nie następowało zapadanie się wpustów. Dlatego w zależności od warunków
gruntowych, należy wykonać stabilizację podłoża przez zagęszczenie klińca lub wilgotnego betonu.
Wtymrozwiązaniuzaplanowano równieżmożliwośćużyciapierścieni odciążających i wyrównawczych.
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...32