20
02
KATALOG PRODUKTÓW
SEPARATORY
Separatory są urządzeniami przeznaczonymi do oddzielania zawiesin mineralnych oraz substancji
ropopochodnych (oleje, benzyny, lekkie smary) z wód deszczowych, roztopowych oraz ścieków
przemysłowych narażonych na zanieczyszczenie substancjami olejowymi przed wprowadzeniem do
kanalizacji lub innego odbiornika.
Najczęściej zastosowanie znajdują na :
• parkingach,
• drogach i autostradach,
• stacjach i bazach paliw,
• myjniach samochodowych,
• warsztatach,
• placach manewrowych,
• zakładach przemysłowych,
• bazach sprzętowych,
• budowle kolejowe.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24. Lipca 2006 (dz.U. Nr 137, poz 984) określa jakość
wód opadowych i roztopowych wprowadzanych do wód lub do ziemi. Dopuszczalne wielkości
zanieczyszczeń w zakresie zawiesiny mineralnej nie mogą być większe niż 100 [mg/l], a zawartość
substancji ropopochodnych nie większa niż 15 [mg/l].Separatory oferowane przez firmę
BRUK-BET spełniają ostrzejsze kryteria stawione wobec separatorów klasy I. Zgodnie z normą PN-
EN 858 zawartość substancji ropopochodnych po przejściu przez separator klasy I nie przekracza
5 mg/l.
Dobór wielkości separatora
Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN:858-2 wielkość nominalna separatora powinna być obliczona
według następującej zależności:
NS = (Q
r
+ f
x
x Q
s
) x f
d
gdzie:
NS - wielkość nominalna separatora;
Q
r
- maksymalny strumień wody deszczowej, w l/s;
Q
s
- maksymalny strumień ścieków, w l/s;
f
d
- współczynnik gęstości związany z cieczą lekką;
f
x
- współczynnik utrudnienia zależny od rodzaju przepływających ścieków.
Współczynnik utrudnienia f
x
uwzględnia niesprzyjające warunki oddzielania, np. występowanie
detergentów w ściekach. Zalecane wartości współczynnika utrudnienia w zależności od rodzaju
ścieków są następujące:
a) do oczyszczania ścieków pochodzących z procesów przemysłowych, mycia pojazdów,
czyszczenia części pokrytych olejem lub innych źródeł,
np. dziedzińce stacji benzynowych: f
x
= 2;
b)
do oczyszczania (spływu) wody deszczowej zanieczyszczonej olejem
z obszarów nieprzepuszczalnych, np. parkingów samochodowych, dróg, placów
fabrycznych – nie dotyczy gdy Q
s
=0 (tylko woda deszczowa);
c)
do zatrzymania każdego przelania się cieczy lekkiej i ochrony otaczającego środowiska:
f
x
= 1;
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...32