21
02
KATALOG PRODUKTÓW
Współczynnik gęstości f
d
uwzględnia zróżnicowane gęstości cieczy zawartej w wodach
doprowadzonych do separatora i wynosi odpowiednio:
a)
f
d
= 1 dla gęstości do 0,85 g/cm
3
;
b)
f
d
= 1,5 dla gęstości powyżej 0,85 g/cm
3
do 0,90 g/cm
3
;
c)
f
d
= 2 dla gęstości powyżej 0,90 g/cm
3
do 0,95 g/cm
3
.
W Polsce, zgodnie z zaleceniami Instytutu Ochrony Środowiska powinno się rozdzielać ścieki
deszczowe i technologiczne. W takim przypadku dobór separatora przeprowadzić należy według
jednego z wzorów:
NS = Qr * fd – dla ścieków deszczowych;
NS = Qs * fd * fx – dla ścieków technologicznych.
Dopływ ścieków do separatora Qs powinien być obliczony jako suma częściowych wypływów z
pojedynczych źródeł według następującego wzoru:.
Q
s
=Q
s1
+Q
s2
+Q
s3
+. . . . .
gdzie:
Q
s1
- wypływ z punktów czerpalnych, w l/s;
Q
s2
- wypływ z myjni samochodowych, w l/s;
Q
s3
- wypływ z wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących
Dobór wielkości separatora
Maksymalny strumień wody deszczowej Q
r
jaki może być doprowadzony do separatora powinien
być obliczony z następującego wzoru:
Q
r
= Ψ x i x A
gdzie:
i - intensywność opadów deszczu, w l/s·ha;
A - powierzchnia otrzymująca opady deszczu, mierzona poziomo, w ha;
Ψ - bezwymiarowy współczynnik spływu.
W normie PN - EN 858- 2 zaleca się przyjmowanie wartości współczynnika Ψ = 1. Jednakże
wartości tego współczynnika można różnicować w zależności od rodzaju odwadnianego terenu i
kształtuje się on następująco:
Rodzaj zlewni
Ψ - bezwymiarowy
współczynnik spływu.
Zabudowa bardzo gęsta
0,7 – 0,9
Zabudowa zwarta
0,5 – 0,7
Zabudowa luźna
0,3 – 0,5
Zabudowa willowa
0,2 –0,3
Tereny niezabudowane
0,1 – 0,2
Parki i tereny zielone
0 – 0,1
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...32