3
Szanowni Państwo!
Rozwój cywilizacyjny wiąże się z ustawicznym zwiększa-
niem ilości odpadów i ścieków, tworzącym ogromne zagro-
żenie dla środowiska naturalnego.
Szczególne znaczenie ma ochrona wód przed
zanieczyszczeniem oraz budowa sieci kanalizacyjnych
i urządzeń oczyszczających. W Polsce występują w tym
względzie wieloletnie zaniedbania, skutkujące często
nieodwracalnymi szkodami w środowisku, wpływając tym
samym na obraz Polski jako państwa nie przestrzegającego
norm ochrony środowiska.
Wejście Polski do Unii Europejskiej zobowiązuje nas
do traktowania ochrony wód jako priorytetowej dziedziny
w polityce ekologicznej. Wiąże się ono z przestrzeganiem
przyjmowanych przepisów prawnych oraz realizacją
inwestycji proekologicznych. W związku z przyjętymi
w ostatnich latach dostosowawczymi aktami prawnymi, za
ścieki uważa się wprowadzane do wód lub gleb zarówno
wody zużyte na cele bytowe, gospodarcze, jak równieżwody
opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne
pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, w tym
centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz
transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni.
Systemy kanalizacji zbiorczej powinny uwzględniać
wymagania związane z oczyszczeniem ścieków.
Projektowanie, budowa i utrzymaniesystemówkanalizacji
zbiorczej, powinno być realizowane zgodnie z najlepszą
wiedzą techniczną bez generowania późniejszych kosztów
związanych ze złym doborem materiałów kanalizacyjnych,
przeciekami, niedrożnością, przelewami wód burzowych itd.
Ścieki przemysłowe wprowadzane do systemów
kanalizacji zbior- czej i odprowadzane do oczyszczalni
ścieków komunalnych, powinny być poddane wstępnemu
oczyszczaniu.
Te epokowe wyzwania, niwelowanie zapóźnień są zatem
wspólnym zadaniem dla naszego państwa, samorządów
terytorialnych, producentów materiałów kanalizacyjnych,
projektantów i wykonawców. Konieczna jest tutaj
współpraca oraz duży wysiłek, aby sprostać wysokim
standardom.
Firma Bruk-Bet włączyła się do tego wspólnego zadania
oferując najwyższej jakości betonowe studnie kanalizacyjne
dla każdego systemu kanalizacyjnego, projektowanego
i realizowanego w Polsce.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,...32