30
ZAŁADUNEK, ROZŁADUNEK,
TRANSPORT
MONTAŻ
03
WIADOMOŚCI DODATKOWE
Załadunek i rozładunek elementów prefabrykowanych
studzienek kanalizacyjnych powinien być wykonany
przy użyciu urządzeń zmechanizowanych o dźwigu
dostosowanym do masy przenoszonych elementów
prefabrykowanych.
Środki
transportu
do
przewozu
elementów
prefabrykowanychpowinnybyćwyposażonewurządzenie
zabezpieczające przed możliwością przesunięcia się
prefabrykatu. Prefabrykaty powinny być przewożone
wpozycjiichwbudowania.Wczasietransportuprefabrykaty
powinny być ułożone na elastycznych przekładkach
i oddzielone od siebie w sposób zabezpieczający przed
uszkodzeniami powierzchni. Liczba prefabrykatów
ułożonych na środku transportowym powinna być
dostosowana do wytrzymałości betonu i nośności środka
transportowego.
Załadunek,
transport,
rozładunek,
składowanie
i montaż elementów prefabrykowanych, studzienek
kanalizacyjnych
należy
przeprowadzić
zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót
budowlano-montażowych, odpowiednimi przepisami
BHP oraz wg informacji przedstawionych w aprobacie
i niniejszym folderze.
Studnie kanalizacyjne należy zabudowywać w przygotowanym wykopie, bezpośrednio w gruncie
rodzimym. Podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie w zależności od warunków
wodno-gruntowych, w sposób określony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym. Studnie powinny być
zbudowane na prostych odcinkach kanałów o średnicach 150 mm w odległościach nie większych niż 35
mm oraz 50 m na kanałach o średnicach większych od 150 mm.
Prosimy dokładnie zabezpieczyć dojścia i dojazdy. Załadunek i rozładunek dokonuje się
z wykorzystaniem dźwigów, koparek, HDS-ów oraz innego sprzętu dostępnego na placach budowy.
Podstawy studni przemieszczane są na zawiesiu za pośrednictwem trzech uchwytów wkręcanych
w gwintowane tuleje na powierzchniach czołowych. Kręgi i zwężki montować należy z użyciem zawiesia
z trzema samozaciskowymi szczękami, nakładanymi od góry na ścianki, zaś płyty pokrywowe i redukcyjne,
za pomocą zawiesia linowego z hakami. Do podnoszenia elementów prefabrykowanych należy użyć
haków o szerokości uchwytu od 25 do 30 mm i udźwigu od 10 kN do 15 kN na hak.
1...,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29 31,32