31
INSTRUKCJA MONTAŻU USZCZELKI
KLINOWEJ
03
WIADOMOŚCI DODATKOWE
1. Przed montażem uszczelki oczyścić górny
i dolny zamek kręgów z piasku, ziemi oraz
innych zanieczyszczeń mogących wpłynąć
negatywnie na szczelność połączenia.
4. Zaleca się stosowanie zaprawy lub profilu
zamkniętego wypełnionego piaskiem kwarcowym
w celu przeniesienia naprężeńmiędzy elementami
studzienki.
5. Po zamontowaniu element górny musi być
równomiernie posadowiony na elemencie
dolnym. Prawidłowo zamontowana uszczelka
musi zapewniać szczelność połączenia.
6. Dla równomiernego rozłożenia naprężeń
pionowych w studni należy wypełnić zaprawą
technologiczne szczeliny powstałe po złożeniu
kręgów.
7. Przy wykonaniu kolejnych połączeń należy
postępować jak w pkt. 1-5.
3. Na tak umieszczoną uszczelkę nanieść
równomiernie środek poślizgowy. Konieczne
jest również dokładne przesmarowanie zamka
dolnego kręgu nakładanego z góry na studnię -
co zapobiega wywinięciu się uszczelki klinowej
podczas montażu.
2. Naciągnąćuszczelkęklinowąna zamekgórny
kręgu, następnie wyrównać jej rozmieszczenie
zgodnie z wyprofilowaniem zamka.
zawiesie transportowe
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32