4
WIADOMOŚCI OGÓLNE
01
1. Pełny zakres zastosowań inżynieryjnych:
- we wszystkich typach kanalizacji opadowych,
sanitarnych i ogólnoprzemysłowych,
- w pasach drogowych obciążonych ruchem kołowym,
- w obszarach ruchu pieszego i na zewnątrz budynków - na
terenach podmokłych,
- na obszarach szkód górniczych,
- do melioracji gruntów,
- pełnią funkcję studni przelotowych, rozgałęzionych,
wpustowych, rewizyjnych, kaskadowych, ślepych itd.
Zarówno w zbiorczych systemach kanalizacyjnych oraz
poza nimi, betonowe studnie lub ich elementy, mogą
być wykorzystywane do indywidualnych rozwiązań
technologicznych i budowlano-konstrukcyjnych np. jako
obudowy: seperatorów, przepompowni, osadników,
piaskowników oczyszczalni, studni źródlanych, zbiorników
wody, szamb, urządzeń pomiarowych i zasuw w sieciach
wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych itd.
2. Realizacja na indywidualne zamówienia:
- produkcja dla odrębnych rozwiązań projektowych,
- betonowe studnie kanalizacyjne mogą być posadowione
na głębokości 10m. Przy głębokości powyżej 6 m konieczne
jest wykonanie sprawdzających obliczeń konstrukcyjnych
(dla porównania studnie z PCV mogą być posadowione
tylko do głębokości 3-4m ze względu na brak sztywności
obwodowej),
- łączenie odcinków sieci kanalizacyjnych, wykonanych
ze wszystkich rodzajów materiałów w zakresie średnic
nominalnych od 150 do 600mm,
- dowolne kształtowanie kinet i spoczników
- dowolne ustawienia kątów, przejść szczelnych, przewodów
kanalizacyjnych,
- dowolne ustawienie rzędnych wlotu i wylotu (dla studni
z PCV jest to zazwyczaj z góry ustalone).
3. Szczelność:
- różnorodne typy skutecznych uszczelnień międzykręgo-
wych i bocznych odpornych na osiadanie studni
i rurociągów oraz naciski gruntu,
- wysoka wodoodporność betonu.
4. Przenoszenie dużych obciażeń
mechanicznych:
- wysoka statyka
- wysoka udarność, również przy niskich temperaturach,
podczas których studnie z PCV mogą ulegać uszkodze-
niom,
- brak uszkodzeń pod wpływem ruchu kołowego i wszel-
kich obciążeń komunikacyjnych.
5. Montaż:
- zastosowanie ogólnie dostępnego i wykorzystywanego
na budowie sprzętu budowlanego np. koparek, HDS-ów
oraz dźwigów,
- nie wymagają pierścieni odciążających,
- mogą być obsypywane gruntem rodzimym w przeciwień-
stwie do PCV.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...32