8
02
KATALOG PRODUKTÓW
USZCZELNIENIA MIĘDZYKRĘGOWE
1
2
3
Kolejne etapy tworzenia połączenia szczelnego
Kolejne etapy tworzenia połączenia szczelnego
Uszczelka samosmarująca SDV
Budowa uszczelek samosmarujących zapewnia tzw. poślizg
wewnętrzny, dlatego użycie pasty poślizgowej przy montażu
studni nie jest wymagane.
Również w trakcie ekspoloatacji w miejscach szczególnie
narażonych na parcie i obsuwanie się gruntu np. na terenach
szkód górniczych, zagwarantowana jest elastyczność
połączenia oraz jego szczelność.
Sznur bitumiczny
DS Butylrybloer jest uszczelką plastyczną o bardzo dobrych
właściwościach klejących, dopasowującą się do geome-
trii uszczelnianych powierzchni. Uszczelniane powierzchnie
powinny być czyste i suche, aby zabezpieczyć szczelność
połączenia. Zaleca się utworzenie brzegowego wypełnienia
z zaprawy.
Sznur bentonitowy
Uszczelka bentonitowa układana jest w złączu i docinana ze
sznura. Powierzchnie czołowe zamka należy połączyć za po-
średnictwem zaprawy cementowej. Po nałożeniu kręgu, złącze
powinno być od zewnątrz i wewnątrz zatarte.
Utworzone brzegowe wypełnienie z zaprawy, stanowi barierę
dla pęczniejącego bentonitu i zabezpiecza jego bardzo wyso-
kie działanie uszczeniające.
Zaprawa wodoszczelna
Zaprawa wodoszczelna M20 może być wykonana na
budowie, lecz najlepiej użyć, oferowaną na rynku, gotową
zaprawę. Zaprawa powinna wypełniać w pełni całe połączenie
felcowe.Wyciśniętazaprawaponałożeniukręgupowinnabyćod
zewnątrz i wewnątrz ponownie wciśnięta i wygładzona.
Ewewntualny nadmiar usunąć.
Uszczelka klinowa SD
Ukształtowanie przekroju poprzecznego uszczelki w formie
klina, umożliwia samocentrowanie się elementu studni.
Elastyczność materiału oraz występujące w jego strukturze
naprężenia pierwotne, gwarantują bezpieczny montaż,
eliminując oddziaływanie siły ścinającej.
Celem ułatwienia montażu, a tym samym zabezpieczenia
własności uszczelniających uszczelek SD, należy
stosowować pastę poślizgową. W celu przeniesienia
naprężeń między kręgami zaleca się stosowanie gumowego
profilu zamkniętego, wypełnionego piaskiem kwarcowym lub
zaprawą cementową.
1
2
3
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...32