Murki i ogrodzenia - page 46

Ogólne Warunki Sprzedaży BRUK-BET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I. DEFINICJE
a) Sprzedawca – BRUK-BET Sp. z o.o., Nieciecza 199, 33-240 Żabno
b) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie lub kupująca Wyroby
u Sprzedawcy
c) Strony – Sprzedawca i Kupujący
d) Wyroby – wyroby własne i handlowe (odsprzedawane) – oferowane przez
Sprzedawcę
e) Produkty – wyroby produkowane przez Sprzedawcę.
e) Cennik – aktualny standardowy cennik dla Wyrobów i transportu sporządzony
przez Sprzedawcę,
f) OWS – Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedawcy
II. ZASADY OGÓLNE
1. OWS stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 i nast. KC
i są stosowane przez Sprzedawcę. Stanowią one integralną część umów
oraz zamówień i obowiązują obie Strony umowy, jeżeli Strony nie uzgodnią
wyraźnie odmiennych postanowień. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia,
zawieszenia lub wypowiedzenia umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej
na piśmie.
2. OWS są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczanie w folderach
reklamowych oraz na stronie internetowej Sprzedawcę.
3. OWS są przekazywane Kupującemu jako załącznik do zawieranej z nim
umowy. W przypadku zawierania umowy sprzedaży z Konsumentem OWS są
doręczane Kupującemu.
4. W przypadku umowy zawieranej z konsumentem zastosowanie mają przepisy
ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.
OWS stosuje się do umowy sprzedaży zawartej z Konsumentem, o ile przepisy
obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
III. ZASADY ZAWIERANIA I WYKONYWANIA UMÓW SPRZEDAŻY ORAZ
REALIZACJI ZAMÓWIEŃ KUPUJĄCEGO
1. Zawarcie umowy sprzedaży następuje przez złożenie zamówienia przez
Kupującego i przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę. Zawarcie umowy
partnerskiej następuje po podpisaniu jej przez Strony.
2. Wszelkie zmiany, uzupełnienia umów, jak również wszelkie zawiadomienia,
oświadczenia, itp. dokonywane przez Strony w związku z realizacją umowy
powinny być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej.
3. Cena Wyrobów jest ustalana na podstawie cennika Sprzedawcy z dnia
wystawienia faktury lub odrębnej oferty Sprzedawcy złożonej Kupującemu.
Kupujący nie będący Konsumentem nie może powoływać się na nieznajomość
aktualnego Cennika Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo dowolnego
udzielania upustów, rabatów i organizowania promocji związanych ze
sprzedawanymi Wyrobami.
4. Cena Wyrobów obejmuje ich załadunek w magazynie Sprzedawcę wózkiem
widłowym na środki transportu. Środki transportu przeznaczone do przewożenia
Wyrobów powinny być przystosowane do załadunku ich za pomocą wózka
widłowego.
4.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo sprzedaży swoich Wyrobów wyłącznie
w formie pełnopaletowej. Zastrzeżenie to nie dotyczy sprzedaży konsumenckiej.
5.Miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn Sprzedawcy chyba, że
Sprzedawca jest obowiązany przesłać konsumentowi Wyroby do oznaczonego
miejsca.
6. W chwili odbioru Wyrobów przez Kupującego nie będącego Konsumentem
Wyroby muszą być sprawdzone pod względem jakościowym i ilościowym.
Kupujący nie będący Konsumentem ma obowiązek niezwłocznego
zgłoszenia wszelkich widocznych usterek Wyrobów lub ich opakowania.
Częściowy odbiór towaru musi być odnotowany na dokumencie wydania.
7. Wyroby odebrane przez Kupującego nie będącego Konsumentem
uważa się za wolne od wad jawnych. Odbiór Wyrobów potwierdzony
podpisem osoby uprawnionej przez Kupującego na dokumencie wydania
Sprzedawcę oznacza utratę praw Kupującego nie będącego Konsumentem
do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi
lub wadami jawnymi wydanych Wyrobów.
8. W momencie wydania Wyrobów w magazynie Sprzedawcy Kupującemu nie
będącego Konsumentem lub jego przewoźnikowi wszelkie ciężary związane
z Wyrobami, wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty
lub uszkodzenia Wyrobów przechodzi na Kupującego.
9. Kupujący, który dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem lub
poprzez przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku
poprzez stosowanie ograniczników przesuwu palet oraz pasów zaciskowych.
Ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu nie
obciążają Sprzedawcy.
9.1 Na życzenie Kupującego Sprzedawca dostarczy Wyroby własnym
transportem lub poprzez przewoźnika do oznaczonego miejsca, a koszty
transportu zostaną uwidocznione na fakturze dokumentującej sprzedaż.
W takim wypadku, przed dokonaniem sprzedaży, w celu obliczenia kosztów
transportu, Kupujący zobowiązany jest podać miejsce przeznaczenia
Wyrobów.
10. W sytuacji, gdy Wyroby są dostarczane przez Sprzedawcę do miejsca
wskazanego przez Kupującego, Kupujący nie będący Konsumentem
zobowiązany jest do odbioru jakościowego i ilościowego Wyrobów po
zakończonym transporcie i ewentualnym rozładunku realizowanym przez
Sprzedawcę.
11. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Sprzedawcę Kupującemu
z określeniem terminu i sposobu płatności należności za Wyroby. Za datę
płatności Strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto lub
do kasy Sprzedawcę.
12. W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedawcy przysługuje prawo
naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
13. Po upływie terminu płatności lub przekroczeniu przyznanego
Kupującemu limitu kupieckiego Sprzedawca ma prawo wstrzymać
wydawanie Wyrobów Kupującemu, a wszelkie płatności Kupującego wobec
Sprzedawcę stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony
uprzednio termin zapłaty. Wstrzymanie dostaw lub skorzystanie przez
Sprzedawcę z innych uprawnień przewidzianych w niniejszych OWS na
wypadek popadnięcia przez Kupującego w zwłokę, pozbawiają Kupującego
możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczeń
odszkodowawczych za szkody wynikłe dla Kupującego wskutek wstrzymania
dostaw, postawienia w stan wymagalności wszelkich wierzytelności
Sprzedawcę wobec Kupującego lub skorzystania przez Sprzedawcę z innych
uprawnień, o których mowa powyżej. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy
sprzedaży konsumenckiej.
14. Do czasu pełnej zapłaty za Wyroby i opakowania tj. zwrotne palety
transportowe pozostają one własnością Sprzedawcy. W przypadku
opóźnienia w płatnościach Sprzedawca może skierować pisemne żądanie
zwrotu pobranych a nie zapłaconych Wyrobów i opakowań. Kupujący
zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone
Wyroby i opakowania w miejsce wskazane przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni
od chwili skierowania żądania.
15. Pracownik biura sprzedaży Sprzedawcy może żądać przedpłaty za
zamawiane Wyroby i Produkty, jeżeli znana mu jest sytuacja finansowa
Kupującego, która może wskazywać, iż nie dokona on zapłaty za dostarczone
Wyroby lub zapłata będzie dokonana z opóźnieniem, w szczególności gdy:
- Kupujący wcześniej nie dotrzymywał terminów płatności,
- Istnieją podstawy do wytoczenia przez Sprzedawcę powództwa przeciwko
Kupującemu albo Sprzedawca wszczął przeciwko Kupującemu postępowanie
na drodze sądowej, w szczególności w związku z niewywiązywaniem się
przez Kupującego z obowiązków umownych wobec firmy Sprzedawcy.
- Kupujący został postawiony w stan upadłości bądź jest wobec niego
prowadzone postępowanie naprawcze.
16. Kupujący, który nie dokonuje odbioru Wyrobów osobiście własnym
transportem, zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy przed odbiorem
podpisane upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane:
- imię i nazwisko kierowcy,
- serię i numer dokumentu tożsamości
- numer rejestracyjny pojazdu,
- numer i datę zamówienia.
Kierowca powinien być uprzedzony o obowiązku wylegitymowania się
dowodem tożsamości na żądanie Sprzedawcy.
17. Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego lub osobę
uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego. Sprzedawca
ma prawo odmówić wydania Wyrobów osobie nie posiadającej wymaganego
upoważnienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody
poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący
jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy za koszty poniesione w związku
z brakiem upoważnienia w szczególności koszty składowania Wyrobów.
18. W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Wyroby do miejsca wskazanego
przez Kupującego, obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie, aby we
wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do
odbioru Wyrobów.
19. W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego niebędącego
Konsumentem brak jest osoby posiadającej wymagane upoważnienie,
Sprzedawca ma prawo wydać Wyroby osobie, która zobowiąże się do ich
przyjęcia w imieniu Kupującego na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.
Ryzyko związane z wydaniem Wyrobów obciąża w tej sytuacji Kupującego.
20. W przypadku stwierdzenia wad w Wyrobach nie można wykorzystać
Wyrobów w pracach brukarskich oraz montażowych i należy o tym fakcie
niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.
21. W przypadku ujawnienia po rozładunku widocznych wad Wyrobów
i zabudowaniu ich przez Kupującego Sprzedawca nie ponosi kosztów
związanych z demontażem i ponownym zabudowaniem Wyrobów.
IV. SIŁA WYŻSZA
1. W przypadku zaistnienia okoliczności będących przejawem siły wyższej
,Sprzedawca jest zwolniony ze zobowiązań wynikających z umowy
i niniejszych warunków ogólnych w czasie trwania takich okoliczności oraz
nie ponosi z tego tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.
2. Sprzedawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego
o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt.1.
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48
Powered by FlippingBook