Katalogsml - page 208

208
STOPNIE SCHODOWE
STOPNIE
OKŁADZINOWE
System schodowy Stopni okładzinowych nadaje obiek-
tom z którymi sąsiaduje efekt wykwintnej zabudowy re-
zydencyjnej. Oddzielne elementy pozwalają na uzyskanie
charakterystycznego wypustu, dzięki możliwości prze-
sunięcia płyty górnej stopnicy względem podstopnicy.
Umożliwia to wykonanie większych i wygodnych stop-
ni schodowych na tej samej powierzchni. Kolorystyka
stopnic i podstopnic systemu okładzinowego pozwala
na uzyskanie ciekawych kompozycji wizualnych. Moż-
na zestawiać je ze sobą w kontraście lub dopasowywać
współgrającymi odcieniami. Schody te równie dobrze wy-
glądają wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków - swoje za-
stosowanie znajdują przy dojściach do drzwi wejściowych
oraz w zabudowie ogrodowo-tarasowej. Bez względu na
to, gdzie się znajdują, emanują szlachetnością połączoną
z wyjątkową solidnością wykonania.
STOPNIE OKŁADZINOWE
-
granit kremowy terazzo
, z którymi ąsiaduj , efekt ykwintnej zabudowy
rezydencyjnej. Oddzi ln el menty pozwalają na uzy-
sk nie charakterystycznego wypustu, dzięk możliwości
przesunięcia płyty górnej stopnicy względem podstop-
nicy. Umożliwia t wykonanie większych i w godnych
stopni schodowych na tej samej po ierzchni.
i podstopnic sy temu okładzinowego pozwala n
uzyskanie c kawych komp zycji wizualnych. Można ze
st wiać je ze sobą w kontraście lub dopasowyw ć spół-
grającymi odcieniami. Schody te równie dobrze wyglądają
wewn trz, jak i na zew ątrz budynków - s oje zastoso
wanie z ajdują przy dojściach do drzwi wejściowych oraz
w abudowie ogrodowo-tarasowej. B z w ględu na to,
gdzie się znajdują, emanują szlachetnością
granit szary-gruboziarnisty granit kremowy-gruboziarnisty granit jasny-gruboziarnisty granit szary-drobnoziarnisty
granit jasny-drobnoziarnisty
granit kremowy-drobnoziarnisty
marmur biały
diabaz
TERAZZO
®
1...,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207 209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,...316
Powered by FlippingBook