Murki i ogrodzenia - page 47

46 47
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY PRODUKTÓW. POSTĘPOWANIE
REKLAMACYJNE.
1. W każdym przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy
wobec Kupującego nie będącego Konsumentem jest ograniczona do
rzeczywistej straty.
2. Sprzedawca zwolniony jest z odpowiedzialności za wady Produktów,
jeśli Kupujący w chwili zakupu lub wydania wiedział o wadzie. Powyższe
zastrzeżenie nie dotyczy sprzedaży konsumenckiej.
3. W przypadku stwierdzenia wad Produktów Kupujący jest zobowiązany
do wstrzymania się z ich zabudową, niezwłocznego poinformowania
Sprzedawcy, zabezpieczenia Produktów przed zniszczeniem i złożenia
pisemnej reklamacji.
4. Jeśli Kupujący nie będący Konsumentem zabudował Produkty z wcześniej
stwierdzonymi wadami, Sprzedawca nie ponosi kosztów związanych
z rozbiórką i ponownym zabudowaniem Produktów.
5. W przypadku stwierdzenia wady Produktów Kupujący nie będący
Konsumentem powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni
złożyć reklamację na piśmie w miejscu dokonania zakupu lub bezpośrednio
do głównej siedziby Sprzedawcy.
6.Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedstawienie przez Kupującego
nie będącego Konsumentem:
a) wniosku reklamacyjnego na piśmie,
b) faktury zakupu wyrobów, lub faktury dokumentującej dostawę Produktów
Sprzedawcy, w ramach usługi budowlanej,
c) etykiet lub instrukcji dołączonych do Produktów zawierających datę
produkcji i pakowania, dotyczących wszystkich Wyrobów objętych
zgłoszeniem reklamacyjnym.
7. Przedstawiciel Sprzedawcy dokona oględzin reklamowanych Produktów,
z których zostanie sporządzony protokół reklamacyjny. W przypadku uznania
reklamacji zgłoszonej przez Kupującego nie będącego Konsumentem
warunki jej usunięcia będą określone za obustronnym porozumieniem na
piśmie.
8. Jeżeli Sprzedawca uzna reklamację i dokona wymiany Produktów, to
Produkty wadliwe po wymianie stają się jego własnością. W przypadku,
gdy wymiana lub naprawa Produktów zakupionych przez Kupującego
nie będącego Konsumentem jest niemożliwa lub wiąże się ze znacznymi
kosztami, a wada Produktów jest nieistotna, Sprzedawca może obniżyć cenę
Produktów.
9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia
Produktów powstałe w wyniku:
a) niewłaściwego i niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu
zakupionych Produktów,
b) niewłaściwego doboru Produktów do rodzaju i wielkości obciążeń,
c) niewłaściwego użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem
i właściwościami zakupionych Produktów,
d) niewłaściwego składowania lub transportu zakupionych Produktów,
e) klęsk żywiołowych i innych nieprzewidywalnych wypadków losowych.
VI. WSKAZÓWKI ODNOŚNIE OCENY PRODUKTÓW BETONOWYCH
(nie dotyczy produktów z grupy TERMALICA)
1. Na powierzchni Produktów betonowych dopuszczalne jest występowanie
odchyleń w jednolitości faktury warstwy wierzchniej. Odchylenia te są
spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców,
samym procesem produkcyjnym, a także przez zmianę warunków
twardnienia. Odchylenia te nie są uważane za istotne pod warunkiem, że
parametry techniczne Produktów spełniają wymagania odpowiednich norm.
Powyższe okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
2. W niektórych przypadkach mogą wystąpić różnice kolorystyczne
Produktów. Różnice te wynikać mogą na skutek różnych warunków
dojrzewania (temperatura, wilgotność powietrza) spowodowanych np.
kolejnością zapełniania komór dojrzewalni, porą dnia, zmianami pogody oraz
zmiennym wskaźnikiem wodno-cementowym mieszanki (mimo zastosowania
zaawansowanych technicznie metod kontroli wilgotności betonu), zmienną
ilością zaczynu cementowego na powierzchni wyrobów, zmianami barwy
cementu, a także uziarnienia i koloru kruszywa. Istotnym czynnikiem
mającym wpływ na zmianę kolorystyki Produktów jest wiek betonu.
Różnice kolorystyczne mogą ujawnić się przy zastosowaniu do zabudowy
wyrobów pochodzących z różnych partii produkcyjnych. Powstają one za
sprawą niewielkich różnic w charakterystykach poszczególnych maszyn,
pory produkcji danych partii oraz na skutek występujących minimalnych
różnic w materiałach wyjściowych. Powyższe okoliczności nie stanowią
podstawy do reklamacji.
3. Na wytwarzanych Produktach mogą występować naloty – wykwity.
Powstawanie wykwitów jest zjawiskiem naturalnym, losowym i całkowicie
niezależnym od producenta. Są one jednakże zjawiskiem przejściowym
i w zależności od ich rodzaju i nasilenia oraz intensywności użytkowania
wyrobów zanikają w okresie do kilku lat. Na czas zanikania wykwitów mają
również wpływ warunki atmosferyczne podczas użytkowania. Powyższe
okoliczności nie stanowią podstawy do reklamacji.
4. W szczególnych wypadkach na powierzchni Produktów mogą być
obecne włoskowate mikrospękania. Są one niezauważalne na suchych
Produktach, a zlokalizować je można wyłącznie na powierzchni w trakcie
jej wysychania. Zjawisko to następuje w wyniku skurczu, który ma miejsce
podczas procesu wiązania betonu. Prowadzone na szeroką skalę badania
dowodzą, iż występujące mikrospękania skurczowe nie wpływają na
obniżenie własności użytkowych, jak również nie są powodem zaniżenia
parametrów technicznych Produktów. Powyższe okoliczności nie stanowią
podstawy do reklamacji.
5. Na krawędziach Produktów (dotyczy to zwłaszcza wyrobów bezfazowych)
mogą występować tzw. wypływki, które powstają w wyniku stopniowego
zużywania się formy oraz jej stempli. Wypływki te znikają w czasie układania
oraz eksploatacji na-wierzchni. Występowanie wypływek nie obniża wartości
użytkowych Produktów i nie stanowi podstawy do reklamacji.
VII. GWARANCJA JAKOŚCI RZECZY SPRZEDANEJ
1. BRUK-BET Spółka z o.o. udziela gwarancji na produkowane przez siebie
wyroby.
2. Szczegółowe warunki gwarancji, rodzaje produktów objętych gwarancją
oraz zasady postępowania reklamacyjnego z tytułu gwarancji zostały
określone w dokumentach: Warunki Gwarancji Jakości oraz Warunki
Gwarancji Jakości Elementów Kanalizacyjnych, dostępnych na stronie
internetowej
VIII. OPAKOWANIA
1. Wyroby są pakowane na paletach transportowych lub w BIG-BAG-ach.
2. Palety transportowe oznakowane logo „BRUK-BET” oraz palety euro –
stanowią opakowania zwrotne.
3. Od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
dokonujących zakupu na paletach zwrotnych, pobierana jest kaucja, która
zostanie zwrócona Kupującemu, jeśli zwróci on nieuszkodzone palety
do magazynu Sprzedawcy w ciągu 150 dni od ich wydania. W przypadku
przekroczenia terminu zwrotu palet, ich wartość podlega fakturowaniu.
4. W przypadku zakupów dokonywanych przez pozostałych Kupujących
palety zwrotne stanowią produkt handlowy, który każdorazowo podlega
fakturowaniu.
5. Sprzedawca ma prawo do odkupienia od Kupującego nie będącego
Konsumentem w pierwotnej cenie zakupu nieuszkodzonych palet w terminie
do 150 dni od daty ich wydania. Palety transportowe muszą być w takim
przypadku zwrócone do magazynu Sprzedawcy. W przypadku przekroczenia
terminu zwrotu Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia palet.
7. Niektóre rodzaje kostek posiadają kostki brzegowe i połówkowe, które
są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na
1 m kw. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega
zwrotowi, zaś ich niedobór powinien być uzupełniany przez Kupującego nie
będącego Konsumentem poprzez docinanie całych kostek.
8. Do każdej palety z Wyrobami dołączona jest etykieta identyfikacyjna
wyrobu.
9. W przypadku, gdy Produkty znajdujące się na paletach transportowych
są dodatkowo pakowane w tekturowe opakowania należy przechowywać
je w pomieszczeniach suchych, nie narażając ich na działanie warunków
atmosferycznych. Palet z takimi Produktami nie należy składować jedna na
drugiej ze względu na możliwości powstania uszkodzeń Produktów.
10. Dla Produktów pakowanych w tekturowe pudełka jednostką minimalnej
sprzedaży jest pojedyncze opakowanie.
11. W jednostkowych opakowaniach kartonowych znajdują się poszczególne
formaty Produktów zapakowane w ściśle określonej ilości (dotyczy
to powierzchni lub długości)
12. Jeśli Sprzedawca określa zastosowanie spoin w montażu Produktów
podawane ilości Produktów uwzględniają te spoiny.
IX. ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Kupujący nie będący Konsumentem może odstąpić od umowy
w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia przekraczającej 30 dni
(za wyjątkiem sytuacji, gdy strony ustalą inaczej) i wynikłej z przyczyn
zawinionych przez Sprzedawcę, jeżeli Kupujący co najmniej raz wezwał na
piśmie Producenta do realizacji zamówienia.
2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia
Kupującego w zapłacie lub opóźnienia w odbiorze Produktów i Wyrobów
dłuższej niż 14 dni.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. We wszystkich spornych kwestiach prawem właściwym jest prawo
polskie.
2. Wszelkie zmiany OWS wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
3. W razie gdyby jakiekolwiek postanowienia OWS okazały się nieważne
lub niewykonalne nie uchybia to ważności i skuteczności pozostałych
postanowień OWS.
4.. Kupujący nie będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za
skutki podania w zamówieniu niewłaściwych, bądź niepełnych danych
uniemożliwiających poprawną realizację zamówienia.
5.. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy Strony poddadzą do
rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
6.. W sprawach nieuregulowanych w umowie oraz ogólnych warunkach
sprzedaży mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy
z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz.
827). Niniejsze OWS nie mają na celu ograniczenia w jakikolwiek praw
konsumenta przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa.
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48
Powered by FlippingBook