5
01
WIADOMOŚCI OGÓLNE
Dzięki nowoczesnej produkcji kręgów betonowych oraz
akcesorii, możliwe jest wykonywanie najbardziej dojrzałych
i funkcjonalnych, a zarazem sprawdzonych rozwiązań stud-
ni kanalizacyjnych.
Zautomatyzowane procesy przygotowania mieszanki beto-
nowej, formowania kręgów, monitoring ważnych parame-
trów produkcyjnych, zapewniają najwyższą jakość produk-
tów.
Nadmienić należy, że produkcja prowadzona jest zgod-
nie z Międzynarodową Normą Zarządzania Jakością ISO
9001. Betonowe elementy studni posiadają aprobatę tech-
niczną wydaną przez IBDiM nr AT/2010-02-1879. Posiadają
również pozytywną opinię Głównego Instytutu Górnictwa
do stosowania ich na terenach szkód górniczych. Spełniają
wymagania polskiej normy PN-EN 1917.
Wszystkie wyroby produkowane są z betonu
klasy > C35/45, o stopniu wodoszczelności W 8,
nasiąkliwości < 5% (norma europejska dopuszcza 6%),
mrozoodporności F 150 w wodzie i F 30
w roztworze NaCl.
Studnie kanalizacyjne spełniają następujące
wymagania:
1. Wytrzymałość na zgniatanie kręgów obciążenie niszczące
Kl >30 kN/m,
2. Wytrzymałość na pionowe obciążenia zgniatające
elementów redukcyjnych i przykrywających:
- obciążenie próbne dla elementów żelbetowych > 120 kN,
- pionowe obciążenie zgniatające >300 kN,
3. Wodoszczelność badana pod wewnętrznym ciśnieniem
hydrostatycznym 0,5 bar, w czasie 15 minut dla pojedyn-
czych elementów pionowych, zestawu elementówpołączo-
nych oraz złącza między elementem studzienki, a przyłą-
czoną rurą lub kształtką - brak przecieków i nieszczelności
podczas badania
4. Zamocowane stopnie włazowe:
- ugięcie stopnia pod pionowym obciążeniem wynoszącym
2kN - < 5 mm
- trwałe ugięcie stopnia pod pionowym obciążeniem
wynoszącym 2kN - < 1 mm
- pozioma siła wyrywająca wynosząca 5 kN - brak uszkodzeń
5. Otulenie betonowe zbrojenia - > 30 mm,
6. Dopuszczalna odchyłka powierzchni czołowych wynosi:
dla h= 250 mm - 4 mm
h= 500 mm - 6 mm
h= 1000 mm - 8 mm
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...32