25
02
KATALOG PRODUKTÓW
SEPARATOR TŁUSZCZU
Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN:1825-2 wielkość nominalna
separatora tłuszczu powinna być obliczona według następującego wzoru:
NS=Q
s
x f
t
x f
d
x f
r
gdzie:
Q
s
- maksymalna wartość przepływu ścieków;
f
t
- współczynnik uwzględniający temperaturę ścieków;
f
d
- współczynnik uwzględniający gęstość cieczy lekkiej;
f
r
- współczynnik uwzględniający użycie detergentów.
Wartości współczynników są następujące:
f
t
= 1,0 dla t ≤ 60º
f
t
= 1,3 dla t > 60º
f
d
= 0,9 dla gęstości cieczy lekkiej – 0,95 g/cm
3
f
d
= 0,6 dla gęstości cieczy lekkiej – 0,90 g/cm
3
f
d
= 0,4 dla gęstości cieczy lekkiej – 0,85 g/cm
3
f
r
= 1,0 jeśli w ściekach nie ma detergentów
f
r
= 1,3 jeśli w ściekach detergenty występują okazjonalnie
f
r
≥ 1,5 w specjalnych przypadkach zastosowań, np. szpitale
SEPARATOR KOALESCENCYJNY ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32