22
02
KATALOG PRODUKTÓW
SEPARATOR O PRZEPŁYWIE NOMINALNYM
Parametry Jednostka
Wartości parametrów
NS
(l/s)
1,5 3
6
10 15 20 30 40 50 65
P
(mm)
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
Hw (mm)
zależne od zagłębienia kanału dopływowego (H
w
≥ DN + 500)
Hc
(mm)
1170 1200 1280 1300 1450 1400 1500 1420 1600 2100
F
(mm)
150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Dw (mm)
1000 1000 1000 1200 1200 1500 1500 2000 2000 2000
Dz
(mm)
1240 1240 1240 1470 1500 1800 1800 2300 2300 2300
DN (mm)
100 100 125 150 200 200 250 300 300 300
Dp
(mm)
600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Vol
(dm
3
)
22,5 45 90 150 225 300 450 600 750 975
Vos
(dm
3
)
290 290 300 440 440 670 650 1160 1540 2480
Vc
(dm
3
)
920 940 1000 1470 1640 2480 2650 4460 5020 6600
NS
przepływ nominalny;
P
grubość płyty pokrywowej;
Hc
głębokość czynna urządzenia mierzona od dna zbiornika (wewnątrz) do dna rury odpływowej;
F
grubość dna zbiornika;
Dw
średnica wewnętrzna zbiornika;
Dz
średnica zewnętrzna zbiornika;
DN
minimalna średnica przyłącza (rury dopływowej i odpływowej);
Dp
średnica włazu na płycie pokrywowej;
Hw
minimalna głębokość wlotu do separatora, mierzona od spodu płyty pokrywowej do dna rury dopływowej;
Vol
minimalna pojemność magazynowania cieczy lekkiej w separatorze;
Vos
pojemność osadzania szlamu w części osadowej zbiornika separatora;
Vc
objętość czynna, będąca iloczynem pola powierzchni przekroju poprzecznego studni separatora i wysokości czynnej Hc.
Waga separatora zależna jest od jego wysokości. Na zapytanie producent udziela informacjio wadze.
W celu uniknięcia przewymiarowania dobieranego separatora, należy zwrócić uwagę na fakt, że
obszary zadaszone będą otrzymywały mniejsze opady deszczu, przez co wartość A we wzorze do
obliczenia maksymalnego strumienia wody deszczowej (Q
r
) może być dla tych obszarów przez
projektanta zmniejszona.
Separator może być również wyposażony w inne urządzenia jak:
• czujnik grubości warstwy oleju,
• czujnik przepełnienia,
• czujnik grubości osadu,
• instalacja alarmowa
• przepustnica odcinająca,
• ewentualne zbiorniki magazynowe.
Typy i zasada działania separatorów
Separatory oferowane przez firme Bruk-Bet przeznaczone są do oczyszczania ścieków deszczowych
ujętych w zewnętrzne grawitacyjne systemy kanalizacyjne. Proces oczyszczania polega na
zjawisku koalescencji, czyli łączeniu się małych cząstek w większe i wyniku flotacji unoszą się
one na powierzchnię tworząc film olejowy. W komorze separacji oprócz procesów fizycznych
zachodzą procesy sedymentacji zawiesiny mineralnej, piasku i błota (dla separatorów z osadnikiem
zintegrowanym).Automatyczne zamknięcie, w które może być wyposażone urządzenie uniemożliwia
skażenie wód powierzchniowych lub wyciek substancji ropochodnych do kanalizacji.
Dodatkowo urządzenia mogą być wyposażone z obejście hydrauliczne zapobiegające nadmiernym
przepływom przez komorę separacji oleju oraz komorę osadnika.
Stężenie zawiesiny w sciekach wprowadzanych do separatorów nie powinno przekraczac 150
mg/dm3. Ze względu na sposób oczyszczania scieków do separatora nie można wprowadzać
olejów w postaci zemulgowanej. W celu redukcji zawiesiny do wymaganych wartosci nalezy przed
separatorem zastosować osadnik.
SEPARATORY
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,...32